top of page
ค้นหา

Transfer Pricing เรื่องที่นักบัญชีต้องรู้


Transfer Pricing
ทำความเข้าใจ Transfer Pricing เรื่องที่นักบัญชีในบริษัทที่มีรายได้เกิน 200 ล้านบาท ต้องรู้ พร้อมทั้งรู้จัก TPx เครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เข้าใจเรื่องของ Transfer Pricing


Transfer Pricing คือการกำหนดราคาโอนสินค้าระหว่างบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ซึ่งมีการทำธุรกรรมการโอนสินค้า บริการ หรือมีการทำข้อตกลงร่วมกันภายใต้การควบคุมจากภายใต้นโยบายบริษัทเดียวกัน ซึ่งการทำ Transfer Pricing หรือกฎหมายการกำหนดราคาโอน เพื่อเป็นการลดโอกาสการโอนถ่ายกำไรระหว่างบริษัทเพื่อเป็นการเลี่ยงภาษีต่อกรมสรรพากร รวมไปถึงการได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ


เมื่อเป็นเช่นนั้นการทำ Tranfer Pricing จึงมีการควบคุมในเรื่องของการกำหนดราคาโอนสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท และในการจัดการส่วนภาษีจะมีการคำนวณจากกำไรที่บริษัทได้ ซึ่งแนวทางของการกำหนดราคาโอนสร้างขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อให้บริษัทของแต่ละประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้ในภาคธุรกิจของตนเอง


ใครที่ต้องทำ Transfer Pricing


ผู้ที่ต้องทำ Transfer Pricing ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลและมีรายได้ในปีนั้น ๆ มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และต้องมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน ตามประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2561 มาตรา 71 ซึ่งบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันจะดูจากการถือหุ้นของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด หรือมีความเชื่อมโยงในด้านของการบริหาร การจัดการ เงินทุน โดยที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินการโดยอิสระเองได้


การคำนวณ Transfer Pricing มีวิธีการอย่างไร?


ในการกำหนดราคาโอนมีหลากหลายวิธี แต่วิธีการคำนวณ Transfer Pricing ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมมีด้วย 2 วิธี ได้แก่


1. Transactional Net Margin Method (TNMM) เป็นการคำนวณจากการเปรียบเทียบสัดส่วนของกำไรสุทธิต่อต้นทุนการขายของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน


2. Transactional profit methods เป็นการคำนวณโดยใช้ข้อมูลกำไรของบริษัทโดยรวมทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาในการจัดทำ Transfer Pricing


การทำ Transfer Pricing มีความซับซ้อนและใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบบริษัทที่มีลักษณะและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารส่งต่อกรมสรรพากรได้


TPx เครื่องมือจัดทำรายงานเอกสาร Transfer Pricing


TPx เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Benchmarking เพื่อการจัดทำรายงาน Transfer Pricing ให้บริษัทสร้างรายงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นของเครื่องมือนี้ ได่แก่


+ ตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ตรงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดใน Disclosure Form

+ คัดเลือกกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตามวิธี TNMM (Transactional Net Margin Method)

+ แสดงช่วงราคา Interquartile Range เพื่อให้เป็นข้อมูล Benchmark ที่สามารถใช้ปรับเลือก Profit Level Indicator

+ ช่วยในการสร้างรายงานวิเคราะห์ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

+ ลดเวลาและกระบวนการขั้นตอนที่ใช้ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ


TPx เป็นเครื่องมือที่นักบัญชีสำหรับบริษัทที่มีรายได้เกิน 200 ล้านบาทควรเลือกใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับ Transfer Pricing อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Transfer Pricing
 

ทดลองใช้งาน Corpus X B2B Data Analytics Platform คลิก! www.corpusx.bol.co.th/contact

สามารถสมัครใช้งาน CorpusX เพื่อใช้งาน TPx คลิก! >>> https://bit.ly/cpx_ptx_2308


#CorpusX #TPx #FreeTrial #TransferPricing #Benchmarking #นักบัญชี #จัดทำบัญชี

Comments


bottom of page