top of page
bg2_com.png

Workshop

อบรมการใช้งานคอร์พัส X การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นถึงขั้นสูง

การใช้งานฟีเจอร์การวิเคราะข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

bottom of page