top of page
ค้นหา

เจาะลึก Transfer Pricing ใครบ้างที่ต้องทำ?


จุดกำเนิดของ Transfer Pricing?

Transfer Pricing หรือราคาโอน คือ ราคาที่ตกลงกันในการโอนสินค้าหรือบริการภายในกลุ่มบริษัท ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทที่มีเจ้าของหรือบริษัทแม่คนเดียวกัน – หรือในทางใดทางหนึ่งภายใต้การควบคุมเดียวกัน – จะอยู่ภายใต้การกำหนดราคาโอน โดยกฎหมายราคาโอนนี้มีเพื่อไม่ให้มีการพยายามผ่องถ่ายกำไรไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ฐานภาษีต่ำกว่าหรือได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ


โดยแนวทางของกฎการกำหนดราคาโอนนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ทั้งนี้แต่ละประเทศก็นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ


ใครต้องทำบ้าง?

ในประเทศไทยนั้นได้ประกาศ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2561 มาตรา 71 เพื่อชี้แจงถึงผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำรายงานราคาโอน หากเป็นนิติบุคคลมีรายได้ปีนั้นๆมากกว่า 200 ล้านบาทและมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ดูที่ความเชื่อมโยงผ่านการถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ โดยไม่สามารถดำเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งได้


ต้องคำนวณอย่างไร?

หลักการราคาของคู่สัญญาที่เป็นอิสระตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่าหากบริษัทที่เข้าเกณฑ์กำหนดราคาโอน มีการทำธุรกิจเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่เป็นอิสระในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันย่อมมีความสามารถทำกำไรที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้วิธีการกำหนดราคาโอนให้อยู่ในกรอบที่พึงประเมินได้นั้นมีหลากหลายวิธี โดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Transactional Net Margin Method (TNMM)โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของกำไรต่อต้นทุนขาย ของบริษัทที่อื่นๆที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันและไม่มีอำนาจควบคุม โดยราคาที่ใช้นั้นไม่ควรเกินช่วงค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)


TPx ช่วยคุณได้อย่างไร?

TPx ช่วยให้กระบวนการเลือกกลุ่มบริษัทที่จะนำมาใช้คำนวณใน TNMM นั้นถูกต้องสมบูรณ์และแสดงรายการช่วงราคา Interquartile Range ออกมาในรายงาน เพื่อเทียบแสดงให้ทางผู้ตรวจสอบเห็นความถูกต้องของการกำหนดราคาโอนว่าไม่ได้ต่างออกไปจากราคาตลาดมากหรือน้อยเกินไป ทั้งนี้หากราคาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการกำหนดราคาโอน เจ้าพนักงานประเมินสามารถปรับปรุงรายจ่ายและรายได้ของนิติบุคคลนั้นๆได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางบัญชีได้โดยไม่จำเป็น


หากมีปัญหาหรือคำถามในเรื่องของการใช้งาน Corpus X สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ email corpus@bol.co.th หรือโทรติดต่อได้ที่ 02-657-3999 ต่อ 2111-6 


Comments


bottom of page