top of page
ค้นหา

Account Receivable: AR ที่ไม่ใช่ Augmented Reality ของเก่าที่ไม่ควรเก่าเก็บทำไมธุรกิจต้องเข้าใจ Account Receivable ของตัวเอง


Account Receivable (AR) หรือ ลูกหนี้การค้า นั้นสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก หากบริหารผิดวิธีและไม่มีนโยบายการให้เครดิตเทอม หรือระยะเวลาขายเชื่อที่เหมาะสม บริษัทอาจเจอปัญหาลูกค้าเบี้ยวหนี้ หรือปัญหากระแสเงินสดภายในบริษัทตามมา หากมีการบริหารจัดการ AR ที่ดี บริษัทย่อมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากกระแสเงินสดที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าอื่นๆได้

ปัญหาที่พบมากจากการบริหารจัดการ AR

  • การติดตาม บันทึกข้อมูลจาก หลายๆระบบในบริษัทก่อให้เกิดความผิดพลาด : เป็นปัญหาที่พบมาก โดย 98% ของผู้บริหารระดับ C-Level ระบุว่ามีปัญหาในเรื่องนี้ (แหล่งข้อมูลจาก versapay.com) โดยก่อให้เกิดการกระทบยอดใบแจ้งหนี้ผิด และสร้างความล่าช้า โดยสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ระบบบัญชี ERP ที่ครบถ้วนของไทย ตัวอย่างเช่น PEAK Accounting เป็นต้น

  • ลูกหนี้จ่ายไม่ตรงเวลา : มีโอกาสได้จากหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีการบริหารกระแสเงินสดที่ไม่ดี, ใบแจ้งหนี้มีความผิดพลาด, การติดตามแจ้งหนี้ไม่เป็นระบบ, บริษัทไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าก่อนการให้เครดิตเทอม เป็นต้น

  • การติดตามทวงหนี้ : บริษัทไม่มีการจัดทำ AR Aging Report เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของการติดตามหนี้, บริษัทไม่มีข้อมูลความสามารถในการจ่ายหนี้ของลูกหนี้จึงทำให้การวางแผนติดตามไม่มีประสิทธิภาพ,

  • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้ : หากบริษัทมีข้อมูลความเสี่ยง, ความสามารถในการจ่ายหนี้ และความเต็มใจที่จะจ่าย บริษัทก็จะสามารถเลือกรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าชั้นดีได้


ข้อมูล AR Exchange เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร

“เพิ่มลูกค้า ลดหนี้เสีย ดูแลกระแสเงินสด”

AR Exchange หรือ ARx ภายในระบบ Corpus X เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระหนี้ของคู่ค้า โดยข้อมูล AR Aging จะถูกประมวลข้อมูลออกมาให้ลูกค้าผ่าน หน้าจอ ARx ตามตัวอย่างด้านล่าง
หน้าจอแสดงผลนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการติดตามหนี้และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกหนี้ชั้นดีได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ เลือกติดตามหนี้ได้จากกลุ่มที่มี Pay Dex ดีอยู่ในระดับ 1-3 ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่ากลุ่มคู่ค้าอื่นๆ อิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานทุกคนที่ได้รายงานเข้ามา ในส่วนของการรักษาความสัมพันธ์ บริษัทก็ควรเลือกที่จะดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการจ่ายที่ดีก่อน โดยดูที่ระดับความเสี่ยงในแกนแนวนอนของตาราง เลือกดูแลคู่ค้าในระดับที่ 1-3 ที่มีสุขภาพการเงินที่แข็งแกร่งให้มีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจของเรา


นอกจากนั้น ARx ยังประมวลผลข้อมูล AR Aging ที่บริษัทได้ส่งเข้ามาเพื่อประเมินลักษณะของกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงและเลือกกลุ่มลูกค้าชั้นดีเพื่อเป็น Lead ในการทำการขยายตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มลูกหนี้การค้าให้ดีขึ้น ตามตัวอย่างหน้าจอแสดงผลด้านล่างอีกด้วย
มาลองตั้งโจทก์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลประกอบการกันเถอะ

วันนี้เราอยากจะดึงเอาข้อมูลของลูกหนี้การค้ามาทำการวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนา 3 อย่างต่อไปนี้

  • ลดปริมาณลูกหนี้จ่ายไม่ตรงเวลา

  • เพิ่มลูกหนี้ชั้นดี

  • บริหารความเสี่ยงคู่ค้า


Corpus X ช่วยคุณได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @corpusx หรือหากเป็นผู้ใช้งาน Corpus X อยู่แล้วอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ติดต่อแผนก Customer Service ที่ +662 657 3999 ext. 2111-9


ผู้เขียน: ภูมิ ขอจิตต์เมตต์, Product Consultant


Comentarios


bottom of page