top of page
tpx-header.jpg

TPx เครื่องมือวิเคราะห์ Benchmarking
เพื่อการจัดทำรายงาน Transfer Pricing

เครื่องมืออัจฉริยะที่จะช่วยคุณสร้าง Transfer Pricing Document ส่งกรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย TPx ทำให้คุณสามารถคัดเลือกบริษัทเปรียบเทียบตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อทำ Benchmarking จากงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ จากฐานข้อมูลนิติบุคคลทั้งประเทศ บนระบบวิเคราะห์ขั้นสูง ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถ ทดลองคำนวณและคัดเลือกตัวชี้วัดกำไร (PLI) ได้โดยง่าย นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อความสัมพันธ์ระหว่างกันของธุรกิจ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ พรบ. Transfer Pricing กำหนดไว้​

รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี! ไม่มีเงื่อนไข

tpx-bg-01.jpg
tpx-bg-01.jpg

4 เหตุผล

ทำไมต้องใช้ TPx

TPx จาก Corpus X ช่วยตรวจสอบบริษัทที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

RELATED PARTIES

สามารถตรวจสอบบริษัทที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (related parties) ได้อย่างครบถ้วน

TPx จาก Corpus X ช่วยคัดเลือก PLI - Profit Level Indicator

PLI

สามารถคำนวณและคัดเลือก
ตัวชี้วัดกำไร (PLI - Profit Level Indicator) ได้โดยง่าย

tpx-bg-02.jpg
TPx จาก Corpus X ช่วยลดเวลาในการจัดทำเอกสาร Transfer Pricing Document

DURATION

ลดระยะเวลาในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแห่งเพื่อจัดทำเอกสาร

TPx จาก Corpus X เครื่องมือสร้าง Transfer Pricing Document

TP DOCUMENT

สามารถนำผลวิเคราะห์ไปใช้ประกอบเอกสาร Transfer Pricing Document เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร

5 ขั้นตอน ในระบบ TPx
ให้ขั้นตอนที่ซับซ้อนง่าย และสามารถจบได้เร็วขึ้น

TPx Transfer Pricing Document Step 1

เริ่มสร้างโปรเจ็ค และสามารถดู History การสร้างโปรเจ็คย้อนหลังได้ทั้งองค์กร

TPx Transfer Pricing Document Step 2

แนะนำและคัดกรองข้อมูลของทั้งประเทศมาให้ตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้

TPx Transfer Pricing Document Step 3

คัดเลือก Final List และนำมา Simulate
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์จาก Analysis ที่ดีที่สุด

TPx Transfer Pricing Document Step 4

Analysis โดยดึงข้อมูลจากหลากหลายแห่งมาคำนวณ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณข้อมูลทั้งหมดได้อีกด้วย

TPx Transfer Pricing Document Step 5

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและผลการ Analysis
เพื่อนำไปสร้างเป็น Report สำหรับใช้ประกอบใน TP Document ได้ถูกต้องตามเกณฑ์สรรพากร

TP หรือ Transfer Pricing คือ การกำหนดราคาของธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มในเครือเดียวกัน ซึ่งราคาที่กำหนดแตกต่างไปจากราคาตลาดพึงใช้​

TPx ช่วยหาบริษัทในกลุ่มในเครือเดียวกันเพื่อประกอบเอกสาร Transfer Pricing Document

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) ซึ่งมีผลเริ่มภายในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป จำเป็นต้องยื่น Disclosure Form ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และเข้าข่ายที่จะต้องจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกัน กรณีที่ถูกเรียกให้ชี้แจงรายละเอียด

ฟังก์ชั่น TPx ภายใต้ระบบ Corpus X นี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวก และยังช่วยลดระยะเวลาให้กับผู้ใช้งาน ในการสร้างรายงานบทวิเคราะห์ (TP Document) ซึ่งจะเน้นไปที่ส่วนของการทำ
TP Document เป็นหลัก

แชทกับเรา

LINE: @corpusx

QR Code add LINE เพื่อทดลองใช้ฟรี

สำนักงานใหญ่

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร : +662 657 3999 ext. 2111-9

อีเมล : corpusx@bol.co.th

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

8:30 am – 17:30 pm

bottom of page