top of page

ข้อ 2.      การใช้บริการคอร์พัส X

     2.1    ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะใช้บริการคอร์พัส X ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง

            และเงื่อนไขตามที่ระบุข้อกำหนดฯ นี้ทุกประการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการคอร์พัส X ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดให้ถือว่าผู้

            ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ นี้ ทุกประการ 

     2.2    บริษัทฯ มีดุลพินิจในการยกเลิก ระงับ ยุติการเชื่อมต่อ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน                ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ นี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด 

     2.3    ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับบริการคอร์พัส X และ/หรือบริการ

            อื่นที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเป็นคราว ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ นี้ 

ข้อ 3.       ชื่อผู้ใช้งาน 

     3.1    ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียน สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและการใช้บริการคอร์พัส X

     3.2    ผู้ใช้บริการสามารถสร้างชื่อผู้ใช้งานได้ตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานดัง                กล่าวในการเข้าใช้บริการคอร์พัส X ได้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด จนกว่าจะมีการลบหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้งานไม่ว่า              ด้วยเหตุใด 

     3.3    ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน

ของผู้ใช้บริการในดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ จะถือเป็นการดำเนินการของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว 

     3.4    ผู้ใช้บริการมีสิทธิจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน หรือลบหรือ

ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานได้ไม่ว่าเวลาใดในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป และหากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้ บริการสูญหายหรือถูกขโมย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยทุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการระงับชื่อผู้ใช้งานชั่วคราว และดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตามขั้นตอนและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทฯ กำหนดโดยเร็วที่สุด 

     3.5    บริษัทฯ มีสิทธิระงับ และ/หรือลบชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ

ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ หรือในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการคอร์พัส X ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ      และบริษัทฯ 

ข้อ 4.      สิทธิของบริษัทฯ 

     4.1    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ หรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ เนื้อหา หรือการเข้าถึง

      เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ          ล่วงหน้า 

     4.2    บริษัทฯ อาจติดตาม ตรวจสอบ คัดกรอง ระงับ หรือควบคุมชื่อผู้ใช้งาน กิจกรรม เนื้อหา การดำเนินการ หรือเอกสาร

            ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และทำการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ                  นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

     4.3    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการ และความ

เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการกับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการทำสำเนา เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงสู่สาธารณะ ผลิตซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ลบ แปล หรือจัดรูปแบบใหม่ ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในความตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ในการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้

ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่เว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว 

     4.4    บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่บริษัทฯ ถือว่า ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ  
            มีลักษณะรุนแรง หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น รวมถึงสืบสวนและใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมดในการ                    ป้องกัน ยุติ หรือยับยั้งการฝ่าฝืนหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงการละเมิดสิทธิใด ๆ 

 

     4.5    ในกรณีผู้ใช้บริการยุติการใช้บริการคอร์พัส X หรือบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการคอร์พัส X ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือทำลายข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์                โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ 

     4.6    บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการได้ตามความเสียหาย

            ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้อง                    ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน                  ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดบนจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการค้างชำระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

            ต่อปี จนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน 

ข้อ 5.       สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ 

     5.1     ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการคอร์พัส X และเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ นี้เท่านั้น และการใช้บริการ

            ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี                  ของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลใด ๆ หรือมีผลเป็นการขัดขวาง แทรกแซง

หรือรบกวนการใช้บริการคอร์พัส X หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการรายอื่น 

     5.2    ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลธุรกิจ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินโอกาส                และความเสี่ยงของคู่ค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ 

     5.3    ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริการคอร์พัส X ในแต่ละ

            ฟังก์ชัน ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    

     5.4    ผู้ใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่สำหรับการติดต่อ อีเมลและ                    หมายเลขโทรศัพท์ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด 

     5.5    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบเห็นการดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจก่อให้

            เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการสามารถรายงานการดำเนินการดังกล่าวมายัง

            บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ 

     5.6    ผู้ใช้บริการไม่สามารถ ขาย จำหน่าย หรือให้เช่าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

            ของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อื่นในการใช้บริการคอร์พัส X

     5.7    ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งอาจ

            ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลเป็นการแทรกแซงหรือรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือระบบคอมพิวเตอร์

            ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การใช้ Robot การเจาะฐานข้อมูล (Hacking) การทำลายรหัสลับส่วนตัว (Password Mining)                เป็นต้น

     5.8    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือ                  แอปพลิเคชัน อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย                    หรือความผิดอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศใช้บังคับใหม่ในอนาคต

 

     5.9    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่                    ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลอื่น โดยทุจริต หรือ                โดยหลอกลวง หรือโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

            ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนก                แก่ประชาชน 

    5.10    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

            ประชาชน ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ หรือนำภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้าง การตัดต่อ การเติม หรือการดัดแปลง

            ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียหายเสียชื่อเสียง                ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย  

     5.11    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แสดงความเห็น กระทำการใด ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่อาจก่อให้

            เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ทำให้                    บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง     

                  

     5.12   ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการแคช (Caching) หรือสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ ลิงก์ (Hypertext Link) ไปยังเว็บไซต์ หรือวาง                      กรอบ(Framing) เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปิดการใช้งานลิงก์ (Link)                    หรือกรอบ(Frame) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ 6.      การจำกัดความรับผิด 

     6.1    ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการในบริการคอร์พัส X มีแหล่งที่มาจากข้อมูลสาธารณะและ/หรือการประมวลผล                ของข้อมูลสาธารณะดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)                  เท่านั้นข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพ(as is)ซึ่งไม่มีการรับรองหรือมีเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยปริยาย

            โดยกฎหมาย หรือเหตุอื่นใด คอร์พัส X ไม่มีหน้าที่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และ                ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลธุรกิจ ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ทางการค้า หรือความเหมาะสมเพื่อ                    วัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวข้องกับบริการและข้อมูล นอกจากนี้ การบริการคอร์พัส X ไม่ก่อให้เกิดคำแนะนำ

            ในการลงทุน หรือสนับสนุนให้เกิดการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการลงทุน หรือการเข้าดำเนินธุรกิจใดๆ ของผู้ใช้บริการ

            การใช้ข้อมูลธุรกิจเป็นพยานหลักฐาน หรือใช้เพื่อการอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ คอร์พัส X ไม่มีหน้าที่

            รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ได้กระทำโดยอาศัยบริการคอร์พัส X หรือข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ

            ในคอร์พัส X ไม่ว่ากรณีใดๆ  

     6.2    บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

            ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการหรือถูกจำกัดสิทธิในการใช้บริการคอร์พัส X หรือเว็บไซต์หรือ

            เป็นผลมาจากการใช้บริการคอร์พัส X หรือเว็บไซต์ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือการอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับ              จากการใช้บริการคอร์พัส X หรือการไม่สามารถใช้บริการคอร์พัส X ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่บริษัทฯ

            บำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมระบบ ตรวจสอบการทำงาน เกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นตามความจำเป็นและสมควร  

     6.3    บริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันสามารถรองรับการใช้งาน                ของผู้ใช้บริการได้โดยปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

            การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

            ความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงักข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน                  ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ  

     6.4    ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (1) การละเมิดข้อกำหนดฯ นี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด (2) การใช้บริการ                    คอร์พัส X และ/หรือชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ (3) การนำข้อมูลใด ๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลบน                เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (4) การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือ (5) การทำผิด                  กฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ

            มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามความความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้เต็มจำนวน 

     6.5    ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อความ หรือการทำธุรกรรม

            ใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการรายอื่นบนเว็บไซต์ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจและความสมัครใจของผู้ใช้บริการ

            แต่เพียงผู้เดียว 

ข้อ 7.       ทรัพย์สินทางปัญญา 

     7.1    ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูล ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง โลโก้ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

            เครื่องมือ ส่วนประกอบ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์                        เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร และข้อมูลธุรกิจที่ปรากฏ

            บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือ                        เศรษฐกิจหรือไม่ก็ตาม เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียง                  ผู้เดียว 

     7.2    ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ถ่ายภาพหน้าจอ เก็บข้อมูล (Crawling) ใช้บอท (Bot) หรือ สไปเดอร์                    (Spider) ดึงข้อมูล (Scraping) ผลิตซ้ำ บันทึก ถ่ายโอน ทำสำเนา หรือเผยแพร่ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                    บริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ นี้ หรืออาจมี                  ลักษณะขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจหรือการค้าของบริษัทฯ หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ

            บริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์โดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ

     7.3    ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการคอร์พัส X ไม่ถือเป็นการที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการใช้                ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทฯ และไม่เป็นการให้สิทธิในการใช้บริการคอร์พัส X แต่เพียงผู้เดียว 

ข้อ 8.      การโอนสิทธิ 

     8.1    ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงสิทธิในชื่อผู้ใช้งาน ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ                    ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ 

     8.2    ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดย

            ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ความร่วม

            มือกับบริษัทฯ และกระทำการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อให้การโอนสิทธิหรือหน้าที่ดังกล่าวมีผลใช้                    บังคับได้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์  

ข้อ 9.      เหตุสุดวิสัย 

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฯ นี้ล่าช้า หากกรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดข้องของการเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้าหรือเครือข่าย ไฟดับ ความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ อุปสรรคทางเทคนิค การคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ส่งไวรัสใด ๆ โดยไม่ตั้งใจ

การโจรกรรม การประท้วง ภาวะขาดแคลน การจราจล การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงานใด ๆ การก่อกบฏ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ เหตุระเบิด ภัยธรรมชาติ สงคราม การกระทำของรัฐบาล สภาพการจ้าง แผ่นดินไหว หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ข้อ 10.     ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา 

ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ และการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อกำหนดฯ นี้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีผลใช้บังคับนั้นให้มีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามข้อกำหนดฯ นี้ 

ข้อ 11.      คำบอกกล่าว 

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฯ นี้ คำบอกกล่าวที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมข้อความอิเล็กทรอนิกส์) และจะถือว่าส่งโดยชอบแล้วเมื่อได้นำส่งด้วยมือให้แก่ผู้แทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือส่งโดยไปรษณีย์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่หรือช่องทางที่แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน SMS อีเมล หรือโทรศัพท์ ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งคำบอกกล่าวโดยชอบแล้ว 

ข้อ 12.      การสละสิทธิ 

การที่บริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิตามข้อกำหนดฯ นี้ล่าช้า มิให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิตามข้อกำหนดฯ หรือสละสิทธิในการบังคับตามข้อกำหนดฯ ในอนาคต เว้นแต่การสละสิทธินั้นจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ 

ข้อ 13.      กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท 

    13.1     ข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้บังคับ  
            การพิจารณา และการตีความตามกฎหมายไทย

 

    13.2    ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฯ นี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฯ นี้                  รวมทั้งกรณีการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งข้อกำหนดฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการเจรจาไกล่                    เกลี่ยกับผู้ใช้บริการก่อน หากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ภายใน 30 (สามสิบ)  วัน นับแต่วันเริ่มไกล่เกลี่ย คู่สัญญา                    ตกลงให้เสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 14.      ข้อกำหนดทั่วไป 

ในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาไทยมีผลใช้บังคับ 

ข้อ 15.      การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดฯ ได้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อได้ประกาศลงในเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม 

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อสงสัย หรือประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ นี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่

ศูนย์บริการลูกค้าที่ 02-657-3999 ต่อ 3 หรือส่งอีเมลไปยัง bolservice@bol.co.th

วันที่มีผลใช้บังคับ: 

วันที่มีผลใช้บังคับของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้: 01 พ.ย. 2564 

ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ต.ค. 2564 

ข้อกำหนดการใช้บริการ 

(Terms of Use) 

ข้อกำหนดการใช้บริการ (Terms of Use) (“ข้อกำหนดฯ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการคอร์พัส X (Corpus X) (“ผู้ใช้บริการ”) เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการและข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการคอร์พัส X (Corpus X) บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการโดยบริษัทฯ

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

ต่าง ๆ ที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดฯ นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น และการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของผู้

ใช้บริการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฏหมายตามข้อกำหนดฯ นี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1.       คำนิยามและการตีความ 

            เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อกำหนดฯ นี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

bottom of page